เฝ้าเดี่่ยว วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. วิวรณ์ 19:11-21

อีกครั้งที่พระคัมภีร์ยืนยันว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา และการพิพากษาจะเกิดขึ้นแน่นอน และจะการพิพากษาที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน เพราะพระนามของพระองค์คือ “สัตย์ซื่อ และสัตย์จริง” (11a) “ทรงพิพากษา และทำสงครามด้วยความเป็นธรรม” (11b,13a) ขอชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่บนความสัตย์ซื่อ และสัตย์จริง เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ผู้ที่คุณตัดสินใจเลือกให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *