เฝ้าเดี่่ยว วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. วิวรณ์ 20:11-15

การพิพากษาครั้งใหญ่บนพระที่นั่งสีขาว เป็นเวลาที่ธรรมมิกชนจะเข้ารับคำพิพากษาจากพระเจ้า แต่นี่ไม่ใช่เป็นการพิพากษาเพื่อลงโทษ แต่เป็นการพิพากษาตามสิ่งที่เขาได้กระทำ (12,13b) ทุกอย่างในชีวิตของเราจะถูกตรวจสอบ และทำให้กระจ่างราวกับฉายวีดีโอ แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ เมื่อพระองค์ทรงเปิดหนังสือแห่งชีวิตออกและไม่พบชื่อที่เราคิดว่าจะพบ !!“ และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็จะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ” (15) ความจริงนี้เตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้ จนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *