เฝ้าเดี่่ยว วันอังคารที่ 27 ธ.ค. วิวรณ์ 21:1-8

“สำเร็จแล้ว” ที่นี่ไม่ได้หมายความว่า “ทุกอย่างจบแล้ว” ในทางตรงกันข้าม “ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่” และเป็นสิ่งใหม่ที่มีมาจากพระเจ้า เหมือนใน 2 โครินธ์ 5:17 ที่เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” อธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้สำเร็จ (เป็นสิ่งใหม่) ทุกวัน จนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *