เฝ้าเดี่่ยว วันพุธที่ 28 ธ.ค. วิวรณ์ 21:9-21

เยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงาม และมีรากฐานที่มั่นคง โดยที่กำแพงมีฐานศิลาสิบสองฐาน และที่ฐานนั้นจารึกชื่ออัครทูตสิบสองคนของพระเมษโปดก (ข้อ 14) ชีวิตคริสเตียนก็เช่นกัน เราถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีรากฐานมั่นคง เหมือนกับเอเฟซัส 2:20 ที่ว่า “ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูต และพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก” ตลอดปีที่ผ่านมา คุณได้ก่อร่างสร้างชีวิตแห่งความเชื่อของคุณอย่างไร? คุณให้พระเยซูคริสต์มีส่วนมากน้อยแค่ไหนในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *