เฝ้าเดี่่ยว วันพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. วิวรณ์ 21:22-27

ยอห์นถึงกับแปลกใจที่ในนครเยรูซาเล็มใหม่นั้นไม่มีพระวิหาร แต่คำตอบที่พบก็คือ เพราะพระเมษโปดก (พระเยซูคริสต์) ทรงเป็นพระวิหารของนครนั้น  รวมทั้งเป็นแสงสว่างของนครนั้นด้วย และบรรดาประชาชาติเดินไปท่ามกลางความสว่างของนครนั้น (ข้อ 24) พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) อธิษฐานขอให้ชีวิตของคุณจะเป็นแบบอย่างแห่งความสว่างสำหรับผู้อื่น เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *