เฝ้าเดี่่ยว วันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. วิวรณ์ 22:6-21

“ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี้” ประโยคนี้ถูกกล่าวถึงสามครั้งในบทนี้ เป็นการย้ำ การเน้นว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ในยอห์น 14:3b “เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” จงดำเนินชีวิตวันนี้เหมือนว่า พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ เป็นขึ้นมาจากความตายวันนี้ และจะเสด็จกลับมาวันพรุ่งนี้ เอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *