วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม โรม 5:1-11 “เริ่มต้นที่นี่”

พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้เราเห็นถึงภาพของการคืนดีกับพระเจ้า การถูกนับเป็นผู้ชอบธรรม และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระองค์

Q1  ลองทบทวนดูว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อช่วย (คุณ) คนบาปในเวลาที่เหมาะสมอย่างไรบ้าง?
Q2  การได้กลับคืนดีกับพระเจ้า นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของคุณ ในครอบครัว ในโรงเรียน
ในที่ทำงาน ในคริสตจักรอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *