วันจันทร์ที่ 2 มกราคม โรม 6:1-14 “ชีวิตใหม่”

การตายต่อบาป เปรียบเสมือนการได้รับบัพติสมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ถูกฝังร่วมกับพระองค์ และเป็นขึ้นมาพร้อมกับชีวิตใหม่ในพระองค์ และดำเนินไปกับพระเยซูคริสต์วันต่อวัน

Q1  มีความบาปอะไรบ้างที่ยังครอบงำชีวิตของคุณอยู่ และบาปเหล่านั้นมีผลต่อชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2  การจมอยู่ในความผิดบาป ไม่ได้ทำให้พระคุณของพระเจ้ามีมากขึ้น แต่ทำให้คุณค่าของพระคุณลดน้อยลง ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะชื่นชมกับพระคุณอย่างแท้จริง อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *