วันเสาร์ที่ 7 มกราคม ฟีลิปปี 3:12-21 “การมุ่งหน้าไป”

ชีวิตที่เติบโตและเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น เป็นเป้าหมายที่สำคัญของเราทุกคนที่เป็นผู้ที่เชื่อ และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย

Q1  เปาโลบอกให้เราเลียนแบบชีวิตของท่าน เหมือนที่ท่านเลียนแบบพระเยซูคริสต์ (1 คร.11:1) แต่ท่านเองไม่ได้ถือว่าตนเองสำเร็จแล้ว (ข้อ12-14) เปาโลต้องการจะบอกอะไรกับเรา?
Q2  “คิดแบบผู้ใหญ่” (ข้อ 15) มีความหมายอย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *