วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 1 พงศ์กษัตริย์ 9:1-9 “ฟังอีกครั้ง”

พระเจ้าทรงปรากฏกับซาโลมอนเป็นครั้งที่สอง เพื่อจะเตือนสติท่านเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และการติดตามพระองค์ รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ถ้าท่านละทิ้งพระเจ้า

Q1  ลองเปรียบเทียบผลของการเชื่อฟังและติดตามพระเจ้า (ข้อ 4-5) กับผลของการไม่เชื่อฟัง และหันหลังให้พระเจ้า (ข้อ 6-8) คุณคิดว่า สมเหตุสมผลกันหรือไม่ อย่างไร?
Q2  พระเจ้ารักเราทุกคน แต่พระองค์ทรงเกลียดชังความบาปที่เรากระทำ คุณจะนำคำเตือนของพระเจ้าที่มีต่อซาโลมอนมาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *