วันเสาร์ที่ 21 มกราคม ผู้วินิจฉัย 8:22-32 “พลาด”

บางครั้งความไว้วางใจและพึ่งพาพระเจ้ามักจะเลือนหายไปเมื่อเรามีอายุมากขึ้น และมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น ในช่วงสุดท้ายของชีวิตกิเดโอน ท่านได้ทำเอโฟดขึ้น เพื่อจะช่วยเตือนความทรงจำคนอิสราเอลว่า พระเจ้าคือ กษัตริย์ที่จะปกครองพวกเขา (เอโฟด คือ เสื้อทับของปุโรหิต ที่ประดับด้วยหินสี 12 ก้อน ซึ่งหมายถึง อิสราเอลทั้ง 12 เผ่า อ่านเพิ่มเติมใน อพยพ 28) แต่สิ่งที่กิเดโอนทำกลายเป็นความผิดพลาด!

Q1  กิเดโอนอาจจะมีความตั้งใจที่ดี แต่วิธีการของเขาไม่ถูกต้อง เพราะคนที่จะทำเอโฟดได้มีเฉพาะปุโรหิตเท่านั้น ผลที่ตามมาคืออะไร (ข้อ 27)?
Q2  ลองพิจารณาชีวิตของคุณว่า คุณมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าอย่างไร? คุณอาจจะมีความตั้งใจที่ดี แต่วิธีการที่ใช้ถูกต้องตามหลักความจริงในพระคัมภีร์หรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *