วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 1 ยอห์น 1:1-4 “เรื่องจริง”

ยอห์นเริ่มต้นหนังสืออย่างตรงประเด็น โดยการยืนยันว่า พระเยซูคริสต์ (พระวาทะ) ทรงเป็นพระเจ้า 100% เพราะพระองค์อยู่กับพระบิดาตั้งแต่ก่อนสร้างโลก และเป็นมนุษย์ 100% – ได้เห็น ได้เป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันดร์ รวมถึงยืนยันความรอดว่า เป็นเรื่องจริง

Q1  คุณคิดว่า การที่คุณรู้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า 100% และมนุษย์ 100% มีผลดีอย่างไรต่อความเชื่อของคุณที่มีในพระองค์
Q2  ยอห์น ได้เห็น ได้เป็นพยาน และประกาศออกไป คุณจะนำหลักการนี้มาใช้ในการเป็นพยานและการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *