วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 1 ยอห์น 4:13-21 “ความกลัว”

การเกรงกลัวพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเกิดจากการตระหนักว่า พระเจ้าเป็นใคร และตัวเราคือใคร จนกลายเป็นความเคารพยำเกรง ให้เกียรติพระเจ้า คิดก่อนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอ เพื่อพระนามพระเจ้าจะไม่เสื่อมเสียเพราะการกระทำของเรา แต่ความกลัวเป็นเพียงความรู้สึกต่อการกระทำที่ไม่ดีของเรา

Q1  ความกลัวเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มั่นใจว่า ในวันพิพากษา ชีวิตของเราจะดีพอที่จะยืนต่อหน้าพระเจ้าได้หรือเปล่า แต่ยอห์นได้แสดงความมั่นใจของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างไรบ้าง?
Q2  ความรักที่สมบูรณ์ได้ปรากฏอย่างเด่นชัดในชีวิตของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน และเอาชนะความกลัวที่น่ากลัวที่สุดคือ ความตาย ไปแล้ว ถ้าคุณยังมีความกลัวในเรื่องใดอีก มอบไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *