วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 1 ยอห์น 5:1-5 “บุตรพระเจ้า”

ยอห์นบอกความจริงกับเราว่า ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ก็จะได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นบุตรที่เกิดจากความรักของพระเจ้า โดยการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายเพื่อไถ่บาปเรา

Q1  พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ และยอห์นบอกกับเราว่า เราที่เป็นผู้ที่เชื่อก็สำแดงความรักของเราต่อพระเจ้าอย่างไร? (ข้อ 3)
Q2  คุณจะนำคำสอนในเรื่องความรัก และการประพฤติตามคำสอนของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *