วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ ผู้วินิจฉัย 15:9-20 “แซมสัน : ไม่น่าเชื่อ”

พระคัมภีร์บอกกับเราว่า แซมสันวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ 20 ปี พระเจ้าได้ยืนยันถึงการแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้วินิจฉัยผ่านเหตุการณ์ที่ท่านฆ่าคนฟีลิสเตียถึง 1,000 คนด้วยกระดูกขาตะไกรลาสดหนึ่งอัน

Q1  คุณได้เห็นว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับแซมสันก่อนที่จะต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย (ข้อ 14-16) และหลังจากที่ต่อสู้แล้วอย่างไร (ข้อ 17-19)?
Q2  “ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์”1 โครินธ์ 2:9 อะไรคือความอัศจรรย์ที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *