วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:1-18 “ความเชื่อ & การทดลอง”

ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทองคำ ทำได้ด้วยวิธีการ เผาไฟ ถ้าเป็นทองแท้ที่มีความบริสุทธ์สูง หลังจากเป่าไฟแล้วสีทองจะไม่เปลี่ยน จะเหลืองอร่ามสุก เหมือนโบราณ ท่านว่า “ทองแท้ไม่กลัวไฟ” ความเชื่อของคริสเตียนก็เปรียบเสมือนกับ “ทองคำ” ที่จะต้องมีความทุกข์ยากลำบากเข้ามาเป็นเสมือน “ไฟ” ที่จะเผาพิสูจน์ว่า เรามีความเชื่อที่แท้จริงหรือเปล่า

Q1  ยากอบหนุนใจเราให้มองความทุกข์ยากลำบาก และการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างไร? (ข้อ 2-4, 12)
Q2  ยากอบให้เคล็ดลับอะไรบ้างในการที่จะมีชัยชนะเหนือความทุกข์ยากลำบาก และการทดลองที่เข้ามาในชีวิต? (ข้อ 5-6, 16-18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *