วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 33:1-20 “คืนดี”

การคืนดี เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย เพราะพระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อจะไถ่บาปมนุษย์ทุกคน เพื่อเราจะกลับคืนดีกับพระเจ้า และมีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ และพระองค์ทรงปรารถนาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระองค์ด้วย

Q1  จากการจัดตั้งขบวนของยาโคบ และวิธีการที่เขาใช้ก่อนที่จะเจอหน้ากับเอซาว (ข้อ 1-3, 8-9) คำสรรพนามที่เขาใช้เรียกเอซาวว่า “ใต้เท้า” (ข้อ 8, 10, 13) แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเขาอย่างไร และแสดงถึงความคิด ความคาดหวังในหัวสมองของเขาอย่างไร?
Q2  ภาพของเอซาวและยาโคบที่กอดกัน ร้องไห้ (ข้อ 4) สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามแห่งการคืนดีกันอย่างไร? มีพี่น้องคนใดในครอบครัว ในคริสตจักรที่พระเจ้าปรารถนาให้คุณคืนดีด้วยหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *