วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ กิจการ 1:1-11 “จุดเริ่มต้น”

หลังจากที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงใช้เวลาอยู่กับสาวก 40 วัน ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ โดยพวกสาวกมารวมตัวกันที่ภูเขามะกอกเทศ และที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคคริสตจักร

Q1  พระเยซูคริสต์บอกให้สาวกรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น? (ข้อ 5, 8)
Q2  คุณคิดว่า การที่สาวกได้เห็นพระเยซูคริสต์ถูกรับขึ้นไปต่อหน้าต่อตา มีผลอย่างไรต่อพวกเขาในการที่จะทำตามคำสั่งของพระเยซูคริสต์ที่ให้รอคอย และออกไปประกาศ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *