วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม กิจการ 8:1-25 “การประกาศ”

วิธีการของพระเจ้านั้นเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ เรื่องราวของข่าวประเสริฐก็เช่นกัน ความรอดที่ยิ่งใหญ่มีมาผ่านไม้กางเขน และความตาย และคนที่ต้องการความรอด เพียงแค่รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจ ความรอดก็เป็นของคนผู้นั้นแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ วิธีการของพระเจ้ามาพร้อมความสำเร็จในน้ำพระทัยของพระองค์เสมอ

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเจ้าทรงใช้วิธีการใดในการทำให้ข่าวประเสริฐถูกเผยแพร่ไปทั่วแคว้นสะมาเรียและยูเดีย? และพระเจ้าทรงใช้วิธีการใดบ้างที่จะให้คุณประกาศข่าวประเสริฐออกไป?
Q2  มีเหตุการณ์ใดหรือสิ่งใดที่ยืนยันว่า พระเจ้าทรงกำลังทำพระราชกิจของพระองค์เหนือการประกาศข่าวประเสริฐ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *