วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม ปัญญาจารย์ 5:10-20 “ข้อคิดที่น่าสนใจ”

ในทุกๆ สังคมจะมีคนที่ชาญฉลาดที่เห็นถึงชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตรอบๆ ตัว แล้วมานั่งคิดพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้น จนกระทั่งค้นพบความจริง และสามารถนำมาเป็นคำสอนในการดำเนินชีวิต
ปัญญาจารย์ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มองเห็นชีวิตของคนและเงินทอง จนกลายเป็นข้อคิดที่น่าสนใจ

Q1  ปัญญาจารย์ได้ช่วยเราเห็นถึงธรรมชาติ / ความสัมพันธ์ระหว่าง “คนเรา” กับ “ความร่ำรวย” อย่างไรบ้าง?
Q2  ปัญญาจารย์ได้สรุปว่า ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้ แต่ความสุขที่แท้จริงเกิดจากสิ่งใด? (ข้อ 18-20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *