วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 1 ยอห์น 3:17-18 “มีแต่ไม่ใช้”

ความรักของคริสเตียน ไม่ใช่ความรักแค่คำพูดเท่านั้น แต่เป็นความรักที่สามารถจับต้องได้ด้วย ความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยที่พระเจ้ามอบให้กับเรานั้น ต้องไม่เป็นความร่ำรวยหรือความมั่งคั่งที่เราจับต้องได้แต่คนเดียว แต่ต้องสามารถให้คนอื่นจับต้องได้ด้วย (ได้รับประโยชน์)

Q1  ยอห์นเปรียบเทียบพี่น้องที่มีทรัพย์สมบัติ แต่ไม่ใช้ทรัพย์เหล่านั้นในการช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนว่าเป็นคนอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า คุณจะสำแดงความรักที่คุณมีกับพี่น้องของคุณ ผ่านทางทรัพย์สมบัติที่คุณมีอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *