วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม ปฐมกาล 3:1-24 “จุดเริ่มต้นของความตาย”

พระเจ้าทรงบอกกับอาดัมและเอวาอย่างชัดเจนว่า ความตายจะเกิดขึ้นกับเขาทั้งสอง ถ้าเขารับประทานผลของต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว (ปฐมกาล 2:15-17) แต่ในที่สุดด้วยการล่อลวงของซาตาน อาดัมกับเอวาก็ทำผิดบาป ด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้า และกินผลไม้ต้องห้าม ผลที่ตามมาคือ เขาทั้งคู่ต้องตาย รวมทั้งสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ด้วย

Q1  ลองพิจารณาคำพูดระหว่างงูกับอาดัม และเอวา (ข้อ 1-7) คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้อาดัมและเอวากระทำความผิดบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า?
Q2  อาดัมและเอวาไม่ได้ตายทันที ที่ทำบาป (อาดัมตายเมื่ออายุ 930 ปี – ปฐมกาล 5:5) แต่ตายทันทีในความสัมพันธ์กับพระเจ้า (ข้อ 23-24) ถ้าคุณไม่อยากจะตายทันทีในความสัมพันธ์กับพระเจ้า จงอย่าทำบาป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *