วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 1 โครินธ์ 15:12-19 “ความตาย & ความเชื่อ”

ความจริงและความเชื่อในเรื่องของความตาย และชัยชนะเหนือความตายที่มีมาผ่านทางพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในความเชื่อของคริสเตียน เพราะถ้าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่เป็นความจริง ความเชื่ออื่นๆ ของคริสเตียนก็ไม่มีค่าพอที่จะให้เชื่อถือได้อีกต่อไป

Q1  คุณคิดว่า ทำไมเปาโลจึงสรุปอย่างเด็ดขาดและชัดเจนว่า ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตาย และเป็นขึ้นมาจากความตาย ความเชื่อ ความหวังใจของเราก็พินาศ และเรากลายเป็นคนน่าสังเวชที่สุดในโลกนี้?
Q2  อ่านข้อ 20 แล้วขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่า เรื่องของพระเยซูคริสต์เป็น “เรื่องจริง” ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ยอมตายแทนคุณ เพื่อคุณจะมีชีวิตใหม่ในพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *