วันอังคารที่ 27 มีนาคม อพยพ 3:1-22 “พระเจ้าทรงเรียกโมเสส I”

หลังจากที่โมเสสเลี้ยงแกะอยู่ 40 ปี (กิจการ 7:30) พระเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ และได้ยินเสียงร้องของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์ พระองค์จึงใช้โมเสสให้เป็นผู้ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอล โดยใช้พุ่มไม้ที่มีไฟลุกแต่ไม่ไหม้ เป็นสิ่งที่ดึงดูดโมเสสให้เข้ามาหาพระองค์

Q1  ในการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับโมเสส พระเจ้าพยายามจะบอกกับโมเสสว่า พระองค์คือใคร เช่น “เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ” (ข้อ 6, 15, 16) “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” (ข้อ 14) “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรู” (ข้อ 18)
คุณคิดว่า การที่โมเสสได้รู้จักว่าพระเจ้าเป็นผู้ใด มีความสำคัญอย่างไร?
Q2  ดูเหมือนว่า โมเสสพยายามจะบ่ายเบี่ยงการทรงเรียกของพระเจ้า คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหม ที่คุณบ่ายเบี่ยงการทรงเรียกของพระเจ้า และคุณมีเหตุผลอะไรที่บ่ายเบี่ยงกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *