วันพฤหัสที่ 29 มีนาคม อพยพ 6:28-30; 7:1-6 “ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชา”

แม้ว่า โมเสสจะมั่นใจว่า พระเจ้าทรงเรียกเขามาเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ และทุกครั้งที่ต้องไปพูดกับฟาโรห์ โมเสสก็ยังมีข้อบ่ายเบี่ยงว่า ตนเองพูดไม่แก่ง นอกจากนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่โมเสสไม่อยากไปบอกฟาโรห์ เพราะรู้ว่า ฟาโรห์จะไม่ฟังเสียงเขา เนื่องจากพระเจ้าบอกกับโมเสสว่า พระองค์จะทำให้ฟาโรห์ใจแข็งกระด้าง และไม่ฟังสิ่งที่โมเสสบอก

Q1  แม้ว่าโมเสสจะรู้ว่า คำตอบที่จะได้รับจากฟาโรห์คือ “ไม่ปล่อย” แต่พระคัมภีร์ก็ยังบันทึกว่า “โมเสสและอาโรนก็กระทำตามนั้น เขากระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชา” (ข้อ 6) คุณจะนำท่าทีของโมเสสและอาโรนมาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีเหตุผลอะไร ที่พระองค์กระทำให้จิตใจฟาโรห์แข็งกระด้าง ไม่ทำตามที่โมเสสบอก? (ข้อ 4-5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *