วันเสาร์ที่ 7 เมษายน ยอห์น 20:24-29 “จงเชื่อเถิด”

มีบางคนกล่าวว่า พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแค่ในจินตนาการ หรือความคิดของสาวกเท่านั้น เนื่องจากพวกสาวกเศร้าโศกเสียใจจนจิตใจฟั่นเฟือน แต่เราพบว่า พระเยซูคริสต์ได้ปรากฏให้สาวกได้เห็น ได้พูดคุย และได้สัมผัสแบบหน้าต่อหน้า พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นภาพจินตนาการของสาวก แต่เป็นบุคคลจริงๆ ที่จับต้องได้

Q1 คุณคิดว่า พระเยซูมีเหตุผลอย่างในการบอกกับโธมัสว่า “จงยื่นนิ้วมาที่นี่ และดูมือของเรา จงยื่นมือออกคลำสีข้างของเรา”?
Q2 เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูมือของพระเยซู หรือ ได้สัมผัสบาดแผลของพระองค์ แต่จากประโยคที่ว่า “เพราะท่านได้เห็นเรา ท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” ช่วยให้คุณมีความเชื่อในความจริงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *