วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน เอเฟซัส 2:1-10 “ตายแล้ว”

การกลับใจ เป็นเรื่องของการตระหนักรู้ และความเข้าใจถึงชีวิตของคุณก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าว่า เป็นอย่างไร รวมทั้งเป็นการตระหนักถึง “ความผิดบาป” “การตายต่อบาป” “ความรอด” และ “ชีวิตใหม่”

Q1 ประโยคที่ว่า “ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ และความเชื่อ และมิใช่ตัวเราทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” ช่วยคุณให้เข้าใจถึงกระบวนการกลับใจในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้ากำลังสร้างชีวิตคุณขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์ เพื่อประกอบการดีในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *