วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน กิจการ 9:1-22 “ภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้”

การกลับใจด้านหนึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคล และอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม การกลับใจเป็นเสมือนบันไดก้าวแรกแห่งความเชื่อ ที่จะนำความเชื่อนี้ส่งต่อออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก

Q1 คุณคิดว่า การที่พระเยซูคริสต์ปรากฏตัวเรียกให้เซาโลกลับใจโดยตรง มีผลอย่างไรต่อพันธกิจที่พระองค์จะทรงใช้เขาในการประกาศพระนามของพระองค์? (ดูข้อ 15 ประกอบ)
Q2 เมื่อเปาโลกลับใจ ทันทีที่มองเห็น เขาไม่ลังเลที่จะประกาศว่า “พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” คุณคิดว่า คุณเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เพื่อประกาศกับใคร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *