วันศุกร์ที่ 13 เมษายน เอเฟซัส 1:3-14 “ความไว้วางใจ”

การกลับใจไม่ใช่แค่เรื่องของความผิดบาปในอดีต และการดำเนินชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์ในวันนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของ “ความไว้วางใจ” ในเรื่องความรอดสำหรับอนาคตที่จะมาถึงด้วย

Q1 คำว่า “ใน (โดย) พระเยซูคริสต์ (พระองค์) ซึ่งมีถึง 13 ครั้งด้วยกันในพระคัมภีร์ตอนนี้ และคำว่า “มรดก” “กรรมสิทธ์” ช่วยให้คุณมีความไว้วางใจ และมั่นใจใน “ความรอด” ที่คุณจะได้รับในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอย่างไรบ้าง?
Q2 “ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” อธิษฐานขอให้พระคำข้อนี้เกิดผลในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *