วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2 โครินธ์ 5:6-15 “ยังไม่จบ…..”

การกลับใจอาจจะเป็นจุดจบของชีวิตเดิมของเรา แต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์ เป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายใหม่ในชีวิต เป้าหมายที่จะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเรา

Q1 เปาโลให้เหตุผลอย่างน้อย 5 ประการ ในการที่เราควรจะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า? (ดูข้อ 10, 11, 13, 14, 15 ประกอบ)
Q2 พิจารณาชีวิตของคุณ และตั้งเป้าหมายสัก 1 เรื่อง ที่คุณอยากจะถวายให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า อธิษฐานมอบเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *