วันจันทร์ที่ 16 เมษายน โยนาห์ 1:7-16 “จับฉลาก”

วิธีจับฉลากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนในยุคนั้นใช้เพื่อตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อไม่มีความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ คนยิวเองก็ใช้วิธีการจับฉลากเหมือนกัน เมื่อต้องเลือกว่า จะใช้แพะตัวไหนถวายบูชา (เลวีนิติ 16:7-10) หรือแม้แต่ในการเลือกมัทธีอัสเป็นอัครทูตแทนยูดาส (กิจการ 1:21-26) ในปัจจุบันเราอาจจะจับฉลากเพื่อเลือกสิ่งของบางอย่าง หรือเพื่อความสนุกสนาน แต่ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราจะไม่จับฉลากว่า จะดำเนินชีวิตแบบไหนดี เพราะทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์แล้วในพระคัมภีร์ และในพระเยซูคริสต์

Q1 การที่โยนาห์บอกว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนฮีบรู และยำเกรงพระเจ้า แต่หนีจากพระเจ้า (ข้อ10)” และ “จงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเล – ยอมตาย” แสดงให้เห็นถึง ความคิด ทัศนคติ และบุคลิกภาพของเขาอย่างไรบ้าง?
Q2 พิจารณาชีวิตของคุณว่า มีความคิด ทัศนคติ หรือบุคลิกภาพใดบ้าง ที่คุณต้องการจะได้รับการเปลี่ยนแปลง การสร้างใหม่จากพระเจ้า นำสิ่งนั้นทูลขอต่อพระเจ้า และขอให้พระธรรม 2 โครินธ์ 5:17 ที่ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” เป็นจริงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *