วันอังคารที่ 17 เมษายน โยนาห์ 1:7-16 “สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย”

สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือ “การเชื่อฟังและทำตาม” ไม่ใช่ทรัพย์สิ่งของหรือผลลัพธ์ที่จะตามมา เหมือนในพระธรรม 1 ซามูเอล 5:22 ที่ว่า “พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้”

Q1 ลองพิจารณาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับลูกเรือ เมื่อพวกเขาพยายามทำตามใจตัวเอง (ข้อ 12-13)กับการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า (ข้อ 14-15)
Q2 ความคิดที่ดีเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่สามารถนำมาทดแทนที่น้ำพระทัยของพระเจ้าได้ เหมือนกับความคิดที่ดีของลูกเรือที่พยายามจะรักษาชีวิตของโยนาห์ แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือ การหยุดโยนาห์ลงที่นี่ อธิษฐานขอน้ำพระทัยของพระเจ้ามาก่อนความคิดดีๆ ของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *