วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน ลูกา 9:1-6 “สาวกของพระเยซู”

เมื่อพระเยซูได้เริ่มต้นพันธกิจ พระองค์ประกาศว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 4:17) และพระองค์ทรงปรารถนาให้สาวกของพระองค์มีเป้าหมายเหมือนพระองค์ด้วย พระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูไม่ได้กำลังสอนเกี่ยวกับรูปแบบในการประกาศข่าวประเสริฐ แต่กำลังสอนเป้าหมายในการเป็นสาวก

Q1 คุณคิดว่า ถ้าสาวกวุ่นวายกังวลใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาหาร ที่พัก และเครื่องนุ่งห่ม จะส่งผลต่อเป้าหมายที่พระเยซูส่งพวกเขาออกไปประกาศในข้อ 2 อย่างไร?
Q2 อะไรคือ อุปสรรคที่ทำให้คุณวุ่นวายกังวลใจ จนไม่สามารถเป็นสาวกของพระเยซู และประกาศข่าวประเสริฐได้ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังคุณในการเป็นพยานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *