วันจันทร์ที่ 23 เมษายน ลูกา 9:7-9, 18-22 “พระเยซูเป็นผู้ใด”

มีผู้คนมากมายที่ติดตามพระเยซูคริสต์ ได้ยินคำสอนของพระองค์ ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์กระทำ ได้กินอาหารที่พระองค์ประทานให้ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักว่า พระเยซู คือใคร ในขณะที่คนอื่นคิดว่า พระเยซูคือ ยอห์นผู้ให้บัพติสมาฟื้นคืนชีวิตกลับมา เป็นเอลียาห์ที่กลับมาใหม่ เป็นผู้เผยพระวจนะโบราณที่เป็นขึ้นมาใหม่ แต่เปโตรตอบว่า พระองค์คือ “พระคริสต์” (ผู้ที่รับการเจิมไว้)

Q1 คุณคิดว่า “พระคริสต์” กับ “บุตรมนุษย์” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2 การที่พระเยซูต้องมาตายบนไม้กางเขน และฟื้นขึ้นมาจากความตาย มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของคุณ? (ดูมาระโก 10:45 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *