วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน ลูกา 9:28-36 “สะท้อน”

พระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงให้เห็นถึงพระสิริของพระเจ้าพระบิดา ที่ได้สะท้อนออกมาให้เห็นจากตัวของพระองค์เอง สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คิดถึงคำพูดของพระเยซูคริสต์ในยอห์น 14:9 ที่ว่า “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า ‘ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น’

Q1 เปโตร ยอห์น และยากอบ อาจจะประหลาดใจ และไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่ได้เห็น – การพูดคุยระหว่างพระเยซูคริสต์กับโมเสสและเอลียาห์ แต่สิ่งที่พระเจ้าพระบิดาอยากให้เปโตร ยอห์น และยากอบเข้าใจคืออะไร? (ดูข้อ 35 ประกอบ)
Q2 พระเยซูคริสต์ได้สะท้อนพระสิริของพระเจ้าพระบิดาให้สาวกได้เห็น คุณในฐานะที่เป็นคริสเตียน (ซึ่งมีความหมายว่า พระเยซูองค์น้อย) ได้สะท้อนความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์ ให้กับคนที่อยู่รอบๆ ข้างได้เห็นอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *