วันเสาร์ที่ 28 เมษายน ลูกา 9:57-62 “จงตามเรามา”

มีผู้คนมากมายที่อยากจะติดตามพระเยซูคริสต์ ชื่นชมยินดีในคำสอนของพระเยซูคริสต์ และมีความสุขในบรรยากาศและสังคมของคริสเตียน แต่เมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสว่า “จงตามเรามา” พวกเขาก็มีข้ออ้างมากมายในการที่จะติดตามพระเยซูคริสต์

Q1 พระเยซูเริ่มต้นด้วยการตรัสว่า “จงตามเรามา” ก่อนที่จะสรุปในตอนท้ายว่า “ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า” พระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับการเป็นสาวกที่จะติดตามพระองค์?
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณกำลังเดินตาม “พระเยซูคริสต์” หรือ “คำสอนของพระองค์” หรือ “บรรยากาศของสังคมคริสตเตียน”? อะไรทำให้คุณมั่นใจเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *