วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม กิจการ 11:19-30 “จุดเริ่มต้น”

โรม 10:17 กล่าวไว้ว่า “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” พี่น้องคริสเตียนที่เผชิญกันกับการข่มเหงได้กระจัดจายออกจากกรุงเยรูซาเล็ม บางกลุ่มได้หนีไปยังหัวเมืองของคนยิว (ข้อ 19) บางกลุ่มได้หนีไปยังหัวเมืองของคนต่างชาติ (ข้อ 20) แต่สิ่งที่พวกเขาทำเหมือนกันคือ ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์

Q1 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ (ข้อ 19-20) สิ่งที่เกิดตามมาคืออะไร? (ข้อ 21, 23-24, 26, 29)
Q2 คุณอยากจะให้พระเจ้าสร้างจุดเริ่มต้นอะไรในชีวิตของคุณ อธิษฐานมอบสิ่งนั้นไว้กับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *