วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม กิจการ 15:1-21 “สุหนัต”

การเข้าสุหนัตเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนยิว เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 17:9-14) ในการเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา และในเวลานั้นมีการสอนว่า ถ้าไม่เข้าสุหนัตจะไม่รอด โดยเฉพาะกับคนต่างชาติที่รับเชื่อ เรื่องนี้จึงกลายเป็นปัญหาที่ต้องหาทางออกสำหรับคนต่างชาติที่รับเชื่อ

Q1 จากคำพูดของเปโตร (ข้อ 6-11) และคำข้อสรุปของยากอบ (ข้อ 16-18) ช่วยยืนยันว่า ความรอดนั้นมาจากอะไร? (ดูเอเฟซัส 2:9-10 ประกอบ)
Q2 การยึดติดกับการเข้าสุหนัตเป็นอุปสรรคสำหรับคนยิวในการประกาศกับคนต่างชาติ สำหรับตัวคุณเอง มีสิ่งใดที่เป็นเหมือนการเข้าสุหนัตของคนยิวหรือไม่ (อาจจะเป็นความคิด / ความสามารถ / การศึกษา / ฐานะ / ชาติตระกูล ฯลฯ) ที่เป็นอุปสรรคทำให้คุณไม่สามารถประกาศกับคนที่ยังไม่เชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *