วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม สดุดี 96:1-13 “สิทธิอำนาจของพระเจ้า”

พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสิทธิอำนาจสูงสุด เพราะพระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งในจักรวาลนี้ การทรงสร้างของพระองค์ที่ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 – 3 เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจน ไม่มีผู้ใดที่มีสิทธิอำนาจเกินกว่าพระองค์

Q1 จากพระคัมภีร์ตอนนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงใคร หรือสิ่งใดบ้างที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า? (ดูข้อ 1, 5, 7, 9, 11, 12 ประกอบ)
Q2 สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่ปรากฏในข้อ 13 เป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *