วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2 ทิโมธี 3:16-17 “สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์”

พระคัมภีร์ถูกเขียนโดยผู้เขียน 40 คน มีความหลากหลายในด้านอาชีพ ฐานะและความรู้ โดยมีช่วงเวลาในการเขียนตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ 1,400 ปี (66 เล่ม) และเมื่อนำมาประกอบรวมกันเป็นเล่มเดียว เนื้อหาไม่มีการขัดแย้งกัน แต่กลับเสริมซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องเดียวกันตลอด สิ่งนี้คือการยืนยันว่า พระคัมภีร์มาจากพระเจ้า และเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจ

Q1 คำว่า “ดลใจ” ในภาษาเดิม หมายถึง “การหายใจออก” ของพระเจ้า เป็นคำเดียวกับในปฐมกาล 2:7 ที่ว่า “ระบายลมปราณ”เข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์อย่างไร?
Q2 ข้อสรุปที่ว่า “เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง” สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ ที่ควรจะมีในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *