วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ฮีบรู 13:7-19 “สิทธิอำนาจในคริสตจักร”

เรารู้ว่า คริสตจักรที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึง ตัวอาคาร แต่เป็นชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคน และเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อมีผู้เชื่อมาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก ต้องมีการจัดการที่ดีด้วย เหมือนในคริสตจักรยุคแรกที่มีการจัดตั้งคณะผู้ปกครองเพื่อจะดูแลการงานของคริสตจักรในขณะที่พวกอัครฑูตจะได้จดจ่ออยู่กับการประกาศข่าวประเสริฐ (กิจการ 6:1-7) ซึ่งต่อมาก็มีการพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลคริสตจักรในบทบาทของมัคนายกและผู้ปกครองใน 1 ทิโมธี 3:1-13

Q1 ถ้าคุณเป็นผู้นำในคริสตจักร (ศิษยาภิบาล มัคนายก หัวหน้าแผนกต่างๆ) เปาโลได้กล่าวเตือนสติคุณให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดูข้อ 12-16, 17)
Q2 ถ้าคุณเป็นสมาชิกในคริสตจักร เปาโลอยากให้คุณปฏิบัติอย่างไรต่อผู้นำของคุณ? (ข้อ 17, 18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *