วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม เอเฟซัส 5:22-6:4 “สิทธิอำนาจในครอบครัว”

อัตราการหย่าร้างในชีวิตสมรสในปัจจุบันสูงมากขึ้นทุกๆ ปี รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อ แม่ และลูกก็มีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวล่มสลาย เพราะการใช้สิทธิอำนาจในครอบครัวอย่างขาดความเข้าใจ จนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวสูญเสียไป

Q1 เปาโลได้เรียงลำดับสิทธิอำนาจในครอบครัวอย่างชัดเจน พระคริสต์ – สามี – ภรรยา และลูก ในขณะเดียวกันแต่ละคนก็ควรใช้สิทธิอำนาจนั้นด้วยท่าทีอย่างไร? (ข้อ 22, 25, 28, 33, 6:1, 2, 4)
Q2 ถ้าคุณเป็นสามี / พ่อ คุณจะรักภรรยา และอบรมลูกอย่างไร? ถ้าคุณเป็นภรรยา / แม่ คุณจะเชื่อฟังสามี และอบรมลูกอย่างไร? ถ้าคุณเป็นลูก คุณจะเชื่อฟัง นอบน้อมและให้เกียรติต่อคุณพ่อ คุณแม่อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *