วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน มัทธิว 5:3-12 “ทัศนคติในการดำเนินชีวิต”

สำหรับมนุษย์ “ชีวิตที่มีความสุข” คือ ชีวิตที่บริบูรณ์ไปด้วยความสำเร็จ ความสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความเข้มแข็ง ความปลอดภัย ความสำราญ ความสนุกสนาน และการได้เป็นที่หนึ่ง แต่สำหรับพระเจ้าชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริง คือ การได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดก

Q1 พระเยซูคริสต์ให้ทัศนคติที่จะมี “ชีวิตที่มีความสุข” เหมือนหรือแตกต่างจากที่คุณคิดอย่างไร?
Q2 การได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดก คือ การได้มีส่วนเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์ โดยมีพระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ปกครอง เป็นการเชื่อฟังและยอมรับการครอบครองของพระเจ้าเหนือชีวิตของเรา คุณให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ และครอบครองชีวิตของคุณในทุกๆ ด้าน หรือ บางด้าน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *