วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน มัทธิว 5:13-16 “ผิดที่ ผิดเวลา”

มีสุภาษิตไทยบทหนึ่งกล่าวว่า “ตาบอดได้แว่น” ซึ่งหมายถึง “ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้” ในการดำเนินชีวิตของเรา มีสิ่งของจำนวนมากที่มีประโยชน์ มีคุณค่า แต่กลับกลายเป็นของที่ไม่มีประโยชน์ ไม่มีคุณค่า เมื่อสิ่งของนั้นถูกใช้ผิดที่ ผิดเวลา ผิดเป้าหมาย และสิ่งที่น่าเศร้ากว่านั้นคือ การใช้ชีวิตที่ ผิดที่ ผิดเวลา ผิดเป้าหมาย

Q1 ภาพของ “เกลือที่หมดรสเค็ม” และ “ตะเกียงที่ถูกจุดแล้วเอาถังครอบไว้” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “การที่คนจะเห็นการทำดี และการสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์”?
Q2 ลองทบทวนดูว่า เวลาที่คนอื่นได้สัมผัสชีวิตของคุณ เขาสรรเสริญพระนามของพระเจ้า หรือแช่งสาปพระนามของพระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *