วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ลูกา 5:1-11 “ผมชื่อเปโตร ผมเป็นคนบาป”

เปโตรรู้จักพระเยซูคริสต์ก่อนหน้าที่พระองค์จะขอขึ้นไปบนเรือของเปโตรเพื่อจะเทศนาสั่งสอน เพราะพระองค์ทรงรักษาแม่ยายของเขา (ดูลูกา 4:38-39) และที่ริมทะเลสาบเยนเนซาเรท พระเยซูคริสต์ทรงกระทำการอัศจรรย์ก่อนที่จะเรียกเปโตรกับน้องชายคืออันดรูว์ พร้อมทั้งยากอบกับยอห์นบุตรเศเบดีให้เป็นสาวกติดตามพระองค์

Q1 การที่เปโตรเรียกพระเยซูคริสต์ว่า “พระอาจารย์” และเรียกตัวเองว่า “ข้าพระองค์” ในข้อ 5 แต่ในข้อ 8 เรียกว่า “พระองค์เจ้าข้า (องค์พระผู้เป็นเจ้า)” และแทนตนเองว่า “เป็นคนบาป” เป็นเพราะเหตุใด?
Q2 คุณรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะของ “อาจารย์” ผู้มีคำสอนดี หรือ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ผู้ทรงกระการดีในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *