วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน ยอห์น 21:15-19 “เปโตร คนเลี้ยงแกะ”

หลังจากที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย ได้พบกับเปโตรและสาวกอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ดูเหมือนว่า เปโตรและสาวกคนอื่นๆ ก็ยังไม่รู้ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เปโตรกับสาวกคนอื่นๆ อีก 6 คนกลับไปทำอาชีพเดิมคือ การจับปลา พระเยซูคริสต์จึงมาพบเปโตรและสาวกคนอื่นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 (ข้อ 14) เพื่อจะมอบหมายหน้าที่สำคัญ

Q1 พระเยซูคริสต์ใช้การถามคำถามเพื่อจะมอบหมายบทบาทและหน้าที่ให้เปโตรได้รู้อย่างน้อย 2 ประการด้วยกันคือ?
Q2 เปโตรติดตามพระเยซูคริสต์ ทั้งๆ ที่รู้ว่า มีงานหนักที่รออยู่ และผลลัพธ์สุดท้ายก็ไม่ค่อยดี (จากประวัติศาสตร์เราพบว่า เปโตรตายโดยถูกตรึงกางเขนกลับหัว) วันนี้คุณพร้อมหรือยังสำหรับประโยคที่ว่า “จงตามเรามาเถิด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *