วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน เอสรา 1:1-11 “พระเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

เยเรมีย์ได้พยากรณ์ไว้ว่า หลังจากที่อิสราเอลเป็นเชลย 70 ปี พระเจ้าจะนำพวกเขากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้ง และแผนการของพระองค์เป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ (เยเรมีย์ 29:10-14) และเอสราก็ได้ยืนยันที่นี่ว่า ทุกอย่างสำเร็จตามที่พระเจ้าทรงสัญญา

Q1 พระเจ้าทรงจัดเตรียม และกระทำแผนการของพระองค์ให้สำเร็จผ่านพระราชาไซรัส และชนชาติอิสราเอลที่ตัดสินใจเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มอย่างไร? (ดูข้อ 2, 4-6 สังเกตคำกิริยา)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า พระเจ้าทรงกระทำการดีอะไรบ้างในอดีต วันนี้พระองค์ทำอะไร และอนาคตพระองค์จะทรงทำอะไรเพื่อคุณ? อธิษฐานขอบคุณสำหรับสิ่งที่ผ่าน ฝากสิ่งที่คุณกังวล และความฝันของคุณไว้กับพระเจ้าที่รักคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *