วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ปฐมกาล 1:1-31 “เห็นว่า…ดี”

มีคนบอกว่า “การวางแผนที่ดี ทำให้งานเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” ดังนั้นถ้าเราวางแผนดีๆ 2 ครั้ง งานก็เสร็จหมดแล้ว J ประโยคหลังอาจจะใช้จริงๆ ในการทำงานไม่ได้ แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เรายิ้มและคิดในแง่ดีกับงานที่เราทำได้

Q1 มีประโยคว่า “แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่า…ดี” ทั้งหมดกี่ครั้ง?
Q2 ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำงาน คุณจะนำเอาทัศนคติที่ดีของพระเจ้า (ดูว่าดีทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ) ไปใช้ในชีวิตการทำงาน / การเรียนของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *