วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ปฐมกาล 2:4-19 “คุณค่าของงาน”

ในสังคมปัจจุบันเรามักจะมองคุณค่าของงานที่มีผลตอบแทนในรูปของเงินทองที่ได้รับ หรือไม่ก็ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผลงานที่ออกมา แต่ในความจริงเราพบว่า เงิน ทองและความสำเร็จที่ได้รับไม่ได้ทำให้คนที่ทำงานมีความสุขเสมอไป การเห็นคุณค่าของงานต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขในการทำงาน

Q1 พระเจ้าทรงให้มนุษย์ทำงานโดยให้ “ทำและรักษาสวน” และ “ตั้งชื่อสัตว์” ต่างๆ คุณคิดว่า มนุษย์จะรู้สึกหรือคิดอย่างไรต่องานที่ได้รับมอบหมาย?
Q2 พระเจ้าทรงให้มนุษย์ทำงานโดยให้ “ทำและรักษาสวน” และ “ตั้งชื่อสัตว์” ต่างๆ ซึ่งดูจะเป็นงานที่ธรรมดาๆ คุณคิดว่า อะไรคือค่าตอบแทนและคุณค่าของงานที่แท้จริง? (ดูข้อ 7, 16, 19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *