วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม สดุดี 25:1-22 “ปัญหา”

พระเจ้าทรงห่วงใยและดูแลชีวิตของเราอย่างใกล้ชิด และพระองค์ทรงปรารถนาที่จะนำชีวิตของเราให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราอยู่ในความยากลำบาก แต่หลายครั้งปัญหาอยู่ที่ตัวของเราเอง ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงการทรงนำของพระเจ้า

Q1 จากพระคัมภีร์ตอนนี้ คนที่จะได้รับการทรงนำ ควรมีลักษณะอย่างไร? (ข้อ 1, 2, 9, 10, 12, 14, 18)
Q2 พิจารณาชีวิตของคุณว่า อะไรคือ ปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถรับรู้ได้ถึงการทรงนำของพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณในเรื่องนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *